PHOTOGRAPHER
KEI OGATA
HIROSHI KUTOMI
NAOTO IKEDA
TAMAKI YOSHIDA
STYLIST
KOJI YUKISADA
YOKO MIYAKE